hello
IGN: luarigab
Guild: PoultryMafia (FTW)
Town: Almasha
Server: Hera