King of Wushu Battle Cinematic

King of Wushu showcases a battle between Urul Khan and Wei Pike in this new cinematic.
More King of Wushu Videos