Taichi Panda – Ji The Shaman Introduction

Taichi Panda introduces the newest playable class, Ji the Shaman. Who also happens to be a panda.
More Taichi Panda Videos