World of Tanks Blitz Turns 3

Happy Birthday, World of Tanks: Blitz! The third birthday for this game is a huge one!
More World of Tanks Blitz Videos